AktualnościDeklaracja dostępnościZamek w Sierakowie obecnie.

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Muzeum Zamek Opalińskich Powiatowa Instytucja Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Zamek Opalińskich Powiatowa Instytucja Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Jędrzejczak, e-mail: sierakow_muzeum@wp.pl, telefon:612952392.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym mieści się Muzeum Zamek Opalińskich znajduje się pod adresem ul. Stadnina 3a w Sierakowie. Muzeum składa się z dwóch odrębnych budynków: Muzeum mieści się w odbudowanym południowym skrzydle dawnego zamku Opalińskich oraz budynku administracji, gdzie zlokalizowane są biura oraz toaleta. W budynku muzeum znajdują się w 3 poziomy (parter, I oraz II piętro). Zarówno przy wejściu do muzeum jak i budynku administracji znajdują się schody. Muzeum nie posiada platformy ani windy przystosowanej dla osób o ograniczonej mobilności. Obiekt nie jest w pełni dostępny dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Deklaracja dostępności obiektu w pdf.