Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
logo Powiat Międzychodzki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Muzeum Zamek Opalińskich Powiatowa Instytucja Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Zamek Opalińskich Powiatowa Instytucja Kultury.

Data publikacji serwisu: marzec 2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2016

W Muzeum Zamek Opalińskich przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Utilitia, (https://validator.utilitia.pl/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.muzeum-sierakow.pl/ spełnia wymagania dostępności w skali 5/10. Na podstawie badania przeprowadzonego poprzez urządzenie do oceny dostępności strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), strona muzeum osiągnęła wynik 77,26%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,

  • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy,

  • W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu,

  • Występują błędy kodu HTML i CSS,

  • Zdjęcia oraz grafiki dostępne na stronie nie posiadają tytułów oraz alternatywnych opisów,

  • Strona nie posiada mapy serwisu,

  • strona nie posiada specjalnego widgetu odpowiedzialnego za powiększanie czcionki na stronie.

Wyłączenia:

Większa część plików dostępna na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Serwis automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.04.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Robert Jędrzejczak mail: sierakow_muzeum@wp.pl

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: Telefon: 61-29-52-392 oraz Faks: 61-29-52-392. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym mieści się Muzeum Zamek Opalińskich znajduje się pod adresem ul. Stadnina 3a w Sierakowie. Muzeum składa się z dwóch odrębnych budynków: Muzeum mieści się w odbudowanym południowym skrzydle dawnego zamku Opalińskich oraz budynku administracji, gdzie zlokalizowane są biura oraz toalety. W budynku muzeum znajdują się w 3 poziomy (parter, I oraz II piętro). Zarówno przy wejściu do muzeum jak i budynku administracji znajdują się schody. Muzeum nie posiada platformy ani windy przystosowanej dla osób o ograniczonej mobilności. Obiekt nie jest w pełni dostępny dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W biurze Muzeum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Współpraca


Grupa Historyczna Wielewit


Powiat Międzychodzki


Narodowe Centrum Kultury


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.