Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
logo Powiat Międzychodzki

Aktualności

Pozostałe artykuły

WIĘCEJ

Konkurs Fotograficzny - nabór trwa

(07-09-2016)

Przypominamy że jeszcze do przyszłego tygodnia można składać swoje prace na Powiatowy Konkurs Fotograficzny.

Przypominamy regulamin. 

Powiatowy Konkurs Fotograficzny im. Ireneusza Linde

„TO CO ŻYWE ZOSTAJE W NAS”

- 1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI –

Pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Międzychodzkiego

 

 1. Organizatorzy Konkursu:
 2. Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janeckiego w Międzychodzie, pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód, tel. 95 748 24 37,

e-mail: kontakt@bibliotekamiedzychod.pl

 1. Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, Powiatowa Instytucja Kultury, ul. Stadnina 3a, 64-410 Sieraków, tel. 61 29 52 392,

     e-mail: sierakow_muzeum@wp.pl

 1. Sierakowski Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków, tel. 061 29 52 555, e-mail: biuro@sok.sierakow.pl
 2. Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie pl. Kościuszki 9, tel./fax 095 748 2602, 784 485 394,

e-mail: kontakt@cakmiedzychod.pl

 1. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, 95 74 88 711, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód,

     e-mail: starostwo@powiat-miedzychodzki.pl

 

 1. Cele Konkursu
 • Tematyką przewodnią konkursu są inspiracje fotograficzne związane z jubileuszową 1050 rocznicą chrztu Polski. Głównym zamysłem jest przede wszystkim ukazanie w fotografii tego, co żywe – co pozostało w naszym życiu codziennym, w kulturze i tradycjach po ponad 1000 latach życia w świecie cywilizacji chrześcijańskiej. Wymagamy od uczestników analitycznego podejścia do szeroko rozumianej problematyki związanej z przyjęciem przez władcę Polski Mieszka I chrztu w 966 r. i wypływających z niego konsekwencji dla Polaków, a w szczególności dla nas Wielkopolan.
 • Zachęcenie mieszkańców oraz pasjonatów do poznawania i odkrywania historii Polski oraz walorów estetycznych Wielkopolski.
 • Popularyzowanie wiedzy o Wielkopolsce i tradycjach wczesnośredniowiecznych.
 • Promowanie twórców fotografii amatorskiej i profesjonalnej.
 • Prezentacja najciekawszych prac artystycznych.
 • Propagowanie fotografii wśród dzieci, młodzieży, dorosłych jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu.
 • Zachęcenie twórców fotografii do dokumentowania życia Wielkopolski we wszystkich jego przejawach - wykonywania zdjęć ukazujących i twórczo interpretujących wartości chrześcijańskie wynikające z przyjęcia chrztu przez Mieszka I oraz elementy kultury wczesnośredniowiecznej.

 

 • Zasady uczestnictwa w Konkursie:
 • Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii.
 • W konkursie mogą brać udział:
 • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - I kategoria wiekowa,
 • uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe - II kategoria wiekowa.
 • Na konkurs można nadesłać maksymalnie 3 fotografie własnego autorstwa, wcześniej nie publikowane, ani nie biorące udziału w żadnym konkursie.
 • Technika wykonania fotografii dowolna, odbitki kolorowe lub czarno-białe na papierze fotograficznym, w dowolnym formacie nie mniejszym jednak niż 20x30 cm oraz dodatkowo kopia każdej z prac na płycie CD w postaci pliku (JPG, TIFF). Zdjęcia w formie cyfrowej w plikach (do 5 MB - format JPG 72 - 300 DPI, min 2000 pikseli na krótszym boku, nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora i numer kolejny zdjęcia (np.: kowalski1, kowalski2 itp.) wraz z kartą zgłoszenia (plik zawierający w nazwie nazwisko autora).
 • Nie dopuszcza się przetwarzania zdjęć w komputerowych programach graficznych. Za wyjątkiem takich czynności jak: wyostrzenie, dodanie kontrastu, kadrowanie, konwersja zdjęć z kolorowych na czarno-białe.
 • Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą przedstawiać tematykę inspirowaną wartościami chrześcijańskimi, i mogą przedstawiać m.in. portret, wydarzenie, krajobraz, czy zabytki. Pozostawiamy interpretację tematu autorom prac. Fotografie mogą tworzyć cykl.
 • Na fotografii nie mogą znajdować się elementy opisu, cyfry (np. data), litery, znaki itp.
 • Zgłoszone na konkurs fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł pracy, datę i miejsce jej wykonania, imię i nazwisko autora, grupę wiekową, telefon kontaktowy i adres zamieszkania.
 • W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie.
 • Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponoszą uczestnicy konkursu.
 • Każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić kartę zgłoszeniową. Podpisana karta oznacza akceptację warunków konkursu, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 • Zdjęcia nie spełniające w/w warunków nie wezmą udziału w konkursie.
 • Zdjęcia uczestniczące w konkursie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

 

 1. Ocena prac:
 • Prace w konkursie oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które wyłoni po 3 laureatów w każdej z dwóch kategorii wiekowych i zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
 • Jury ma prawo nie wyłaniania zwycięzców z prac zakwalifikowanych do konkursu, jak również przyznawania miejsc ex aequo lub przyznawania dodatkowych wyróżnień.
 • Jury ma prawo do wyłączenia z udziału prac o niskiej jakości technicznej.
 • Kryteriami oceny będą: trafność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność, pomysł, wrażliwość estetyczna.
 • Decyzje jury są ostateczne.

 

 1. Terminy i miejsce składania prac:
 • Rozpoczęcie konkursu następuje z dniem VII.205 r.
 • Termin przyjmowania prac do 09.2016r.(w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).
 • Prace należy dostarczać na adres: Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janeckiego w Międzychodzie, pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód, tel. 95 748 24 37 lub Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, ul. Stadnina 3a, 64-410 Sieraków z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - 966".
 • Rozstrzygnięcie konkursu; posiedzenie jury: 09.2016 r.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Biblioteki Publicznej Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie, Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie, Sierakowskiego Ośrodka Kultury, Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie oraz w prasie lokalnej.
 • O terminie otwarcia wystawy prac konkursowych połączonej z wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu, organizatorzy powiadomią w odrębnym komunikacie.
 1. Nagrody:
 • Jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna nagrody rzeczowe:

- I kategoria wiekowa: nagrody o łącznej wartości 2000 zł.

- II kategoria wiekowa: nagrody o łącznej wartości 1500 zł.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość powiększenia kwot przeznaczonych na nagrody.

 

VII. Prawa organizatorów:

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatorów.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie i konkursie.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki zawierającej prace konkursowe.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 • Najciekawsze zdjęcia zostaną odpowiednio wyeksponowane i opatrzone stosownym oznaczeniem na wystawach pokonkursowych w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie i Sierakowskim Ośrodku Kultury.
 • Konkurs współfinasowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Chrzest 966.

 

 

 

Współpraca


Grupa Historyczna Wielewit


Powiat Międzychodzki


Narodowe Centrum Kultury


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.